Ogłoszenia

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE

                                   NIEDZIELA 30 ZWYKŁA                                 

25.10.2020

W kościele podczas mszy św.  może  uczestniczyć 50  osób  –  zakrywając usta i nos.
  /w ławkach  siadamy na wyznaczonych miejscach/

Przypominam o dyspensie od uczestniczenia we mszach św. w niedziele i święta nakazane   
Ks. Biskupa Ordynariusza dla osób chorych, starszych i zagrożonych .

   Łączmy się poprzez transmisję internetową.

 1. Codziennie nabożeństwa różańcowe o g: 18.00
 2. W środę święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 3. W czwartek  Wspólnota  Intronizacji NSPJ  zaprasza  na  adorację  od g: 17.00
 4. W sobotę zakończenie nabożeństw różańcowych.
 5. W przyszłą niedziele 1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych – msze św. o g: 8.00 i 10.30 i na cmentarzu o g: 14.00 /o ile nie zmienią się przepisy sanitarne/ – składka na WSD Rzeszów
  Zmiana tajemnic różańcowych będzie w druga niedzielę dn: 8.11 na mszy o g: 8.00
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła  w mijającym tygodniu. Bóg zapłać!
 7. Na ten tydzień  powierzamy sprzątanie  mieszkańcom Jasła ul. Niegłowicka 20, 22 , 9 i 11

 

ks. Leszek Saczek

 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie dn 18.X 2020r.

 

W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił dzisiaj dyspensy od obowiązku uczestnictwa w mszach świętych.

Kogo obejmuje dyspensa od niedzielnych mszy św.?

Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej w niedziele i święta nakazane.

Co oznacza skorzystanie z dyspensy?

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Kościół zaleca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

 • Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.
 • Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta.
 • Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
 • Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).

Dodatkowo w komunikacie znajdują najnowsze przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2020 r.

 • W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.);
 • W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej;
 • W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult);
 • Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos.  Liczba uczestników nie jest ograniczona;
 • Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach;
 • Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.