Historia parafii w Niegłowicach

Kaplica w Niegłowicach została utworzona podczas II wojny światowej w 1944 r.
We wrześniu 1944 r. na skutek działań wojennych zostali wysiedleni mieszkańcy Jasła i gromad: Brzyszczki, Hankówka, Sobniów, Wolica, Czeluśnica, Łaski, Żółków. Ponieważ mieszkańcy Niegłowic i Brzyścia zostali na miejscu, ówczesny wikariusz jasielski ks. Stanisław Mierzwa przybył do Niegłowic i za zgodą ówczesnych władz gromadzkich utworzył w Domu Ludowym w Niegłowicach placówkę religijną. Sala teatralna została przystosowana do potrzeb kultu i poświęcona przez ks. dra Stanisława Mierzwę dnia 15.11.1944 r. Od 1949 r. do października 1956 r. trwał spór o kaplicę między Powiatowym Referentem Wyznań w Jaśle a mieszkańcami Niegłowic. Władze powiatowe chciały zlikwidować kaplicę, zaś ludzie będąc przekonani, że Dom Ludowy jest ich własnością t.j., gromady, wszelkimi siłami starali się ją utrzymać. Wzgląd praktyczny przemawiał za tym, że lepiej mieć kaplicę na miejscu, niż iść do kościoła parafialnego w Jaśle 5-6 km. Ostatecznie po październiku 1956 r. władze odstąpiły od swoich zamiarów a katolicy Niegłowic i Brzyścia dzięki modlitwom, wytrwałości i nieugiętości utrzymali kaplicę. W styczniu 1957 r. wniesiono prośbę do Kurii Biskupiej w Przemyślu o utworzenie samodzielnej parafii. Bp Franciszek Barda Ordynariusz Przemyski, wyraził zgodę, ale sprzeciwiło się Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Stało się tak na skutek sprzeciwu małej grupy mieszkańców Niegłowic, którzy chcieli oddać kaplicę Zgromadzeniu Księży Michalitów z Miejsca Piastowego, ale Zgromadzenie darowizny tej nie przyjęło. Bp Franciszek Barda – dekretem z dnia 04.05.1957 r. ustanowił w Niegłowicach Wikariat Eksponowany Parafii Farnej w Jaśle, z prawem spełniania wszystkich funkcji duszpasterskich i wydawania metryk. Od tego czasu kościół rzymsko – katolicki w Niegłowicach ma charakter osoby prawnej. 11.04.1991 r. Urząd Wojewódzki w Krośnie wydał decyzję o prawie własności całej nieruchomości, tj. kościoła i sąsiednich parceli na rzecz parafii w Niegłowicach. W 1994 r. dokonano remontu wnętrza kościoła. W 1997 r. wybudowano plebanię. W 1999 r. rozpoczęto generalną przebudowę i remont kościoła jako wotum Roku Jubileuszowego. Kościół został konsekrowany przez ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej, dnia 22.08.2007. (zobacz galerię starych fotografii)


 

Ks. Solarski Alfred,
proboszcz od 1957-1994
Długoletni proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Jaśle-Niegłowicach, dziekan jasielski, prałat. Urodził się 21 listopada 1918 r. w Ostrowie k. Przemyśla, gdzie też ukończył cztery klasy szkoły podstawowej. Następnie kontynuował naukę w Przemyślu w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego. W latach 1930 – 1937 uczęszczał do przemyskiego gimnazjum. Po zdaniu w 1937 r. matury wstąpił do Seminarium Duchownego. Jednak II wojna światowa przerwała studia, które później kontynuował w „leśnym seminarium” w Brzozowie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 marca 1943 r. z rąk ks. bpa Franciszka Bardy w prowizorycznej kaplicy na strychu willi „Anatolówka” położonej w biskupim lesie w Brzozowie. Po święceniach pracował w parafiach w Dynowie (1943-1947), Nowotańcu (1947), Zarzeczu k. Niska (1947-1948), Łowcach (1948), Połomii (1948-1950).Duże zaangażowanie ks. Solarskiego w służbę ludziom potrzebującym pomocy stało się powodem jego uwięzienia przez UB w Rzeszowie, gdzie był przetrzymywany od 2 września do 7 listopada 1947 r. Pracę w kościele farnym w Jaśle ks. Alfred Solarski rozpoczął 28 marca 1950 r. W listopadzie 1957 r. rozpoczął swoją długoletnią pracę w kościele w Niegłowicach – najpierw jako substytut, a później jako proboszcz, gdy w 1957 roku została erygowana parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata. Pełna poświęcenia służba Bogu i ludziom oraz cechy osobowości powodowały powierzanie mu dalszych kościelnych godności. Od 27 listopada 1973 r. pełnił funkcję dziekana jasielskiego. W latach 1978 – 1992 jako archiprezbiter koordynował pracę duszpasterską w ramach dwóch dekanatów jasielskich oraz dekanatu brzosteckiego i żmigrodzkiego. Obowiązki Rejonowego Referenta Duszpasterstwa Rodzin pełnił od 1967 r. W uznaniu zasług ordynariusz diecezji przemyskiej ks. bp Ignacy Tokarczuk 1 września 1975 r. mianował ks. Solarskiego kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie. Staraniem ks. Solarskiego kościół w Niegłowicach wzbogacił się o nowe dzwony, które noszą imiona: „Maryja”, „Józef – Sebastian”, „Jan Paweł II”. 29 listopada 1992 r. poświęcił je ordynariusz rzeszowski ks. bp Kazimierz Górny. 23 maja 1993 r. ks. prałat Solarski obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Przy bogato ukwieconym ołtarzu, wobec licznie zgromadzonych trzech pokoleń parafian i zaproszonych gości, składał Jubilat Bogu dziękczynną Eucharystię. Wzruszające były wówczas słowa podziękowań i życzeń. Podczas uroczystości widoczna była mocna więź duchowa jaka wytworzyła się pomiędzy księdzem Jubilatem a parafialną społecznością, którą uczył i wychowywał w duchu miłości Boga i ludzi.Na swym duszpasterskim stanowisku pracy ks. Solarski pozostał niemal do ostatnich dni życia. Zmarł 1 marca 1994 r. Został pochowany wśród swoich parafian na niegłowickim cmentarzu. Ks. Alfred Solarski w życiu jasielskiego środowiska, a także w diecezji przemyskiej i rzeszowskiej, był postacią znaczącą i zasłużoną. W kontaktach międzyludzkich cechowała go wielka dobroć, szlachetność serca, uczynność, stanowczość w przestrzeganiu Bożych praw. Te cechy, w połączeniu z dużą skromnością i wyrozumiałością, pomagały mu w inspirowaniu różnych form pracy duszpasterskiej. Najbardziej zaangażowany był w duszpasterstwie rodzin. Formy tej pracy obejmowały: organizowanie konferencji, poradnictwa dla małżeństw, kursów przedmałżeńskich dla narzeczonych oraz konferencji dla młodzieży w celu odpowiedniego przygotowania do życia w rodzinie. Mając kontakt z diecezjalnym ośrodkiem adopcji i Domem Samotnej Matki w Soninie k. Łańcuta skutecznie dopomagał w ratowaniu życia dzieci nienarodzonych. Ściśle współpracował z laikatem. Bardzo owocną była współpraca z jasielskim ośrodkiem redakcyjnym, który podejmował się wydawnictw o tematyce religijnej. Sam prowadził kolportaż książek i prasy katolickiej. Bliskie mu były sprawy muzyki i śpiewu kościelnego. Pomagał wprowadzać nowe formy muzyczne w liturgii kościelnej w myśl postanowień Soboru Watykańskiego II. Zawsze służył sprawie Kościoła. Był inspiratorem utworzenia nowej parafii w Brzyszczkach, gdzie wcześniej uczył religii. Sympatyzował z ruchem „Solidarności” i udzielał mu wielorakiego wsparcia. Kochał Boga i Ojczyznę i im poświęcił trud kapłańskiego życia.

Zdzisław Świstak, Śp. Ks. Prałat Alfred Solarski, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej” Nr 14, Rzeszów 3. 04. 1994.

 ZOBACZ FILMY!

 

bogaczewicz-crop

Ks. Bogusław Bogaczewicz – proboszcz od 1994 – 2005

Wyświęcony 24 czerwca 1984r.w Przemyślu, obecnie  proboszcz w parafii Frysztak.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ks.tadeusz-pozegnanie

Ks.Tadeusz Mieleszko
– proboszcz od 2005 – 2014
ur.1963 r.w Nowej Sarzynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. w Katedrze przemyskiej.
Od 1993 r. pełnił funkcję proboszcza w Krzemieńcu na Ukrainie. W 2005 r. mianowany przez
Bp.Kazimierza Górnego na proboszcza parafii Jasło-Niegłowice.
W pracy duszpasterskiej odznaczał się ogromną gorliwością
i troską o rozwój duchowy swoich parafian.